Update: Nan dat 26 mas 2008, Jij Holwell te deziyen Daylight Forensic & Advisory LLC pou sèvi kòm Oditè Endepandan Règleman an. Nan Settlement Fairness Hearing (Odisyon San Patipri Règleman an) ki te fèt 10 avril 2008, Onorab Richard J. Holwell ki nan Southern District of New York (Distri Sid Nouyòk) te apwouve Règleman an. Pou fè yon reklamasyon pou yon koupon, peman, oswa ranbousman nan Règleman an, Fòmilè Reklamasyon ou dwe genyen so lapòs ki date anvan 30 jen 2008.

Byenveni nan Wèbsayt New York City Impartial Hearing Order Settlement lan

Si w te resevwa yon impartial hearing order (arete pou odyans enpasyal) ki genyen rapò ak yon elèv ki nan edikasyon espesyal kote New York City Department of Education (DOE) te dwe pran dispozisyon pou li oswa fè yon peman, ou kapab genyen dwa pou w jwenn dedomajman avèk/oswa sèvis edikasyon nan kad yon règleman yo rele class action settlement.

Pou w kalifye pou w jwenn dedomajman nan règleman sa a, ou dwe ranpli kondisyon sa yo:

Ant jou ki 13 desanm 2000 ak 31 janvye 2008, ou te resevwa yon arete favorab kont DOE a nan men yon Impartial Hearing Officer, oswa yon estipilasyon règleman ki antre nan dosye a nan yon odyans enpasyal avèk DOE a, EPI

Arete a oswa règleman an pa te mete anplas kòrèkteman epi atan.

Class member ki elijib kapab resevwa: (1) peman yo di pou yo bay nan arete odyans enpasyal la, (2) ranbousman pou frè edikasyon ou peye paske DOE a pa te swiv sa yo di nan arete a, epi/oswa (3) yon bon pou yon montan ki kapab rive $8,000 (oubyen $15,000 nan sikonstans patikilye) pou w jwenn sèvis edikasyon.

Sit sa a bay enfòmasyon sa yo:

Dat enpòtan ak dat limit;
The Avi ki rele lan ki dekri pwose a ak dwa class member yo;
The Fòm reklamasyon ou dwe ranpli pou w kapab resevwa dedomajman oswa yon bon nan kad règleman an;
Enstriksyon pou asiste w nan ranpli Fòm reklamasyon an;
Dokiman pwose a si w ta vle genyen plis enfòmasyon sou pwose a;
Yon Lis founisè k ap aksepte bon yo bay nan kad règleman an;
Yon Fòm pou mande egzansyon pou w pa antre nan sa yo rele Compensatory Relief Subclass la epi pou w refize dedomajman an; epi
Repons Kesyon yo poze souvan pou kesyon sou pwose a.